دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 13-36 
ماخذشناسی فقه و اخلاق

صفحه 249-266

عزّت ملَمعی خوزانی؛ نفیسه روشن‌بین