نگاه مرد به صورت و دستان زن نامحرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار

چکیده

یکی از مسائل مورد ابتلا در جامعه اسلامی مسئله نگاه مرد به صورت و دستان زن نامحرم است که درباره آن نصوصی در قرآن کریم و سنت شریف وارد شده است. این نصوص هدف‌دار بوده و مشتمل بر بیان راه‌کارهایی جهت آسان شدن مراعات تکلیف است. افزون بر آن، حکم شرعی در آن‌ها به‌طور کاربردی ارائه شده است. از آن‌جا که کمتر کتاب یا رساله‌ای را می‌توان یافت که متعرض این جهات شده باشد، نگارنده بر آن است که در این مقاله احکام این موضوع را به صورت کار‌بردی و با توجه به راه‌کارهای موجود در قرآن و روایات بررسی کند. این نوشتار مشتمل بر یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه است. مقدمه مقاله، نگاهی است به انواع نگاه از جهت انگیزه و طرح سؤال‌هایی که جواب دادن به آن‌ها به فهم بحث کمک می‌کند. در این نوشتار بحث از احکام نگاه بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و دسته‌های خاصی از زنان است. فصول سه گانه که مباحث اصلی را تشکیل می‌دهد بر اساس سه قول معروف در مسئله نگاه مرد به چهره و دستان (تا مچ دست) تنظیم شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی مطالب گذشته و پاسخ به سؤالات مورد بحث در مقاله، برخی راه‌کارها و نکات مستفاد از نصوص ‌ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها