مشخصات کلی دوفصلنامه علمی - پژوهشی فقه و اجتهاد


• ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام
• شاپا چاپی: ISNN2423-5245
• وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
• وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
• نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
• زبان فصلنامه: فارسی
• حوزه تخصصی: فقه و اصول و حقوق اسلامی
• داوری: بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
• میانگین فرایند داوری: حداقل 6 هفته
• میانگین فرایند بررسی اولیه: 14 روز
• روش ماخذ نویسی: APA درون متنی

به استناد مصوبه شماره 498، جلسه 124 مورخ 1 / 6 / 1401

شورای مجوزهای و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه های علمیه،

دو فصلنامه فقه و اجتهاد از شماره 10 به رتبه علمی پژوهشی ارتقاء یافته است.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 19، فروردین 1402، صفحه 1-180 

ابر واژگان