اعضای هیات تحریریه

  • جعفر بستان نجفی
  • سیدجواد حسینی خواه
  • محمدجعفر طبسی
  • سیدعلی علوی قزوینی
  • محمدجواد فاضل لنکرانی
  • محمدرضا فاضل کاشانی
  • محمد قائینی
  • سیدمحمد نجفی یزدی
  • سعید واعظی

مدیر مسئول

محمد جواد فاضل لنکرانی

رئیس مرکز فقهی

fazellankarani.com
infofazellankarani.com
+982537749494

سردبیر

علی نهاوندی

مرکز فقهی

a.nahavandimarkazfeqhi.com

اعضای هیات تحریریه

سید جواد حسینی خواه

معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

sj.hoseinigmail.com

محمدجعفر طبسی

مدیر گروه

m.tabasimarkazfeqhi.com

سید علی علوی قزوینی

دکترای حقوق

a.alavimarkazfeqhi.com

محمد جواد فاضل لنکرانی

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

fazellankaranimarkazfeqhi.com

محمدرضا فاضل کاشانی

مدیر مرکز فقهی

fazelkashanimarkazfeqhi.com

محمد قائنی

استاد خارج حوزه

m.ghaenimarkazfeqhi.com

جعفر نجفی بستان

استاد سطوح خارج

boostanmarkazfeqhi.com

سید محمد نجفی یزدی

استاد خارج حوزه

m.najafimarkazfeqhi.com

علی نهاوندی

مرکز فقهی

nahavandimarkazfeqhi.com

سعید واعظی

هیات تحریریه

vaezimarkazfeqhi.com

دبیر تحریریه

محمدرضا محمودی

mmm

mmmm.com

دبیر اجرایی

مهدی مقدادی داودی

مرکز فقهی ائمه اطهار

mmdm.com