اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده در هنگام ارسال مقاله باید تعهدنامه و فرم تعارض زیر مبنی بر اینکه مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات

سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده است و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد، را امضاء و همراه با مقاله ارسال نماید.

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 نشریه دوفصلنامه فقه و اجتهاد، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که می‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرده است.

به باور نشریه دوفصلنامه فقه و اجتهاد تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) می‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می کند.

 

فرم نمونه تعهد نامه

فرم تعارض منافع