اهداف و چشم انداز

هدایت­گری، جهت­دهی و اثرگذاری در پژوهش‌های فقه تخصصی به مثابه مرجع علمی برای محققان و دانش­ورزان این حوزه

اهداف

  1. نظریه‌پردازی و تولید علم در عرصة فقه، اصول و دانش‌های مرتبط با فقه؛
  2. ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی اجتهادی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر؛
  3. تبیین مبانی و اصول فقهی اهل بیت : و نظام‌سازی مبتنی بر آن در عرصه‌های مختلف با تاکید بر فقه‌های تخصصی؛
  4. توسعه فقه‌پژوهی و نشر نتایج پژوهش نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه؛