تغیییر جنسیت و مسائل فراروی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار و معاون پژوهشی مرکز تخصصی قضا

چکیده

یکی از مسائل جدید فقهی و حقوقی، بحث تغییرجنسیت است. در این میان پرسش‌های زیادی فراروی فقه و حقوق قرار‌گرفته است؛ از جمله این‌که آیا این عمل از نظر اسلام جایز  است یا نه؟ تقریباً تمام فقها و حقوق‌دانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند عمل تغییر جنسیت را حرام‌، و این کار را نوعی «تغییر در خلقت خدا» دانسنته‌اند. اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه تغییر جنسیت را به شرط این  که ملازم با کارهای حرام دیگری، مانند لمس و نظر حرام، نباشد جایز می‌دانند. از نظر آنان، ما دلیل و مدرکی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم.
پژوهش حاضر، جواز یا حرمت تغییر جنسیت، و برخی احکام فقهی مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، احکام و مسائلی چون: بقای ازدواج، مهریه، ارث، عده، عناوین خانوادگی و ولایت و سرپرستی کودکان. آن‌چه دراین مقاله مطرح می‌‌شود نگاهی کلی به مسائل مهم و اساسی این موضوع است. البته بررسی تفصیلی این مسائل نیازمند نوشتاری دیگر است.

کلیدواژه‌ها