بررسی فقهی سفارش ساخت کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار

چکیده

از آن‌جا که مسئله «سفارش ساخت»، که یکی از موضوعات مورد نیاز جامعه امروز است برای تبیین دیدگاه اسلام درباره آن مقاله حاضر آن را از منظر فقهی مورد کاوش قرار می‌دهد. پژوهش حاضر، ابتدا به تعریف وتبیین موضوع سفارش ساخت کالا می‌‌پردازد و با بررسی پیشینه تحقیق و توجیه‌های طرح شده در پنج مرحله، اشکال‌های احتمالی آنها را تبیین می‌کند و سرانجام به این نتیجه دست می‌یابد که این دیدگاه‌ها به‌رغم صحت برخی از توجیهات آنها از نظر قواعد فقهی و اصولی، به دلیل عدم هم‌خوانی با آن‌چه در جامعه رخ می‌دهد، کارآیی نخواهند داشت. در این میان، توجیه «تعهد الزامی از سوی سفارش دهنده و سفارش گیرنده» قابل پذیرش وعمل در اجتماع است تا آن‌جا که هر یک از آن‌ها در صورت انجام ندادن آن‌چه در قرارداد آمده، مورد الزام از سوی حاکم شرع و حکومت اسلامی قرار می‌گیرد. در نتیجه، سفارش ساخت یا همان «استصناع» می‌تواند به عنوان یک عقد شرعی دارای الزام‌هایی باشد و روابط اجتماعی و قراردادهای بین المللی نیز بر اساس آن قابل توجیه و الزام آور خواهند بود.

کلیدواژه‌ها