تأملی در حجیت خبر موثق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مرکز فقهی ائمه اطهار

چکیده

بحث حجیت خبر موثق از مهم‌ترین مباحث علم اصول و  علم رجال است، زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موثق معرفی شده که حجیت یا عدم حجیت آن‌ها تأثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مسأله گوناگون است که مهم‌ترین آن‌ها دو قول است: حجیت مطلقه که به مشهور نسبت داده شده است، به ویژه در چند قرن اخیر، و عدم حجیت که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است.
ادله حجیت خبر موثق گذشته از برخی روایات، به‌طور عمده سیره عقلا می‌باشد، و در مقابل، مخالفین حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمین و روایات فراوانی که مستفاد از آن عدم رضای شارع به خبر موثق است استناد کرده‌اند، و به ادله مثبتین اعم از روایات یا سیره عقلا پاسخ داده‌اند. این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفین راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست.

کلیدواژه‌ها