دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، فروردین 1395 
بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی

صفحه 111-133

زهرا امیری‌فرد؛ طوبی زین‌الدینی؛ اکرم شریف‌آبادی