نویسنده = محمد جعفر صادق پور
برون‌رفت از چالش دیة ازالة پلک‌ها با استفاده از روش قرینه‌گرایی (موضوع ماده 590 ق.م.ا)

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 25-47

محمد جعفر صادق پور؛ فرحناز قاسمی سراب


کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 73-92

محمد جعفر صادق پور؛ سهراب بهادری