برون‌رفت از چالش دیة ازالة پلک‌ها با استفاده از روش قرینه‌گرایی (موضوع ماده 590 ق.م.ا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و دانشگاه شهر کرد

2 دانش‌آموخته سطح سه جامعة الزهرا علیها السلام

چکیده

در خصوص دیة ازالة مجموعی پلک­ها با وجود اینکه مشهور فقها به ثبوت دیة کامل معتقد شده­اند، برخی ثبوت پنج­ششم دیه کامل را صائب دانسته­اند. اما اختلاف­نظر در زمینة دیة ازالة انفرادی پلک­ها شدیدتر است؛ زیرا برخی برای هر یک از پلک­ها، یک­چهارم دیه کامل ثابت دانسته و گروهی به ثبوت دو­سوم دیة کامل در پلک­های بالا و یک­سوم دیة کامل در پلک­های پایین فتوا داده و عده­ای نیز یک­سوم دیة کامل در پلک­های بالا و نصف دیة کامل در پلک­های پایین را وجیه دانسته­اند. در کنار این نظریات، نظریة ثبوت ارش نیز مطرح شده است. خاستگاه این اختلافات، تفاوت برداشت فقها از نصوص شرعی است. ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز با گزینش یکی از دیدگاه­های یاد شده، در ازالة مجموعی، دیه کامل را ثابت دانسته و در ازالة انفرادی، با تمایز میان پلک­های بالا و پایین، برای هر کدام از پلک­های بالا یک­ششم دیه کامل و برای هر یک از پلک­های پایین یک­چهارم دیه کامل تعیین کرده است. برخی پژوهشگران در نقض و ابرام موضع مقنن نظراتی ابراز داشته­اند که جملگی دچار ضعف و اشکال هستند. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی تمامی آرای بیان شده در این زمینه را ارزیابی کرده و در نهایت ضمن نقد مواضع گوناگون فقهی بدین نتیجه نائل آمده که دلیلی قوی که یارای اثبات یکی از دیدگاه­های فوق باشد، در دست نیست. در عین حال نگارندگان معتقدند با بهره­گیری از روش قرینه­گرایی که برایند رجوع به مستندات متعدد ظنی است، برای هر یک از پلک­ها، یک­چهارم دیه کامل ثابت دانست.

کلیدواژه‌ها