جستاری در مسئولیت کیفری تولید بازی‌های رایانه‌ای منفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

چکیده

پیشرفت­ های الکترونیکی، بالاخص در ابعاد بازی ­های رایانه ­ای، بسیاری از شئونات کاربران خود را در سطوح مختلف به خود مشغول کرده است. بر اساس یک تقسیم­ بندی می ­توان بازی ­های رایانه ­ای را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول بازی ­هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، برای سرگرمی است؛ هرچند کاربرِ بازی را دچار تیک‌های عصبی می­ کند. گروه دوم بازی ­هایی اند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، درمان کاربر است. گروه سوم بازی ­هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، تشویق و تحریک کاربر به انجام فعل حرام یا ارتکاب جرم قانونی است. حال اگر کاربر بازی بر اثر تشویق و تحریک بازی رایانه ­ایِ گروه سوم؛ یعنی بازی منفی، در عالم واقع مرتکب جرم و جنایت شد، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش درباره تولیدکنندة بازی و کاربر بازی اعم از افراد بالغ و غیر بالغ به جهت خلأ  قانونی آن در قوانین موضوعه، محل تأمل است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی کوشیده مسئولیت کیفری تولید بازی­های رایانه ­ای منفی را در نظام حقوقی اسلام و تبعاً ایران به بحث و بررسی گذارد تا مسئولیت کیفری تولیدکننده بازی­ های رایانه­ ای منفی را بر پایه مصالح و مفاسد، اعانت در اثم و اقوی بودن سبب از مباشر اثبات کند.

کلیدواژه‌ها