کلیدواژه‌ها = اسلام
جایگاه اصل مقابله ‌به ‌مثل در مقاومت اسلامی

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 107-127

مهدی مقدادی داودی؛ سید جواد حسینی خواه


جایگاه اسلام و کفر در قسامه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1396، صفحه 136-150

ابوالحسن رئیسی