باز پژوهی کفر شاک در الوهیت و رسالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز پژوهشی فقه و علوم اسلامی

چکیده

شناختن اسباب کفر به جهت احکام فراوان آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انکار الوهیت و رسالت، از جمله مواردی است که به اتفاق دیدگاه فقیهان اسلامی، سبب کفر می‌شود. علاوه بر این، شک در الوهیت و رسالت نیز در برخی نصوص معتبر، سبب کفر دانسته شده است. با این حال، در منابع فقهی از این عاملِ کفر، کمتر بحث شده است. از این‌رو شناخت دقیق این عامل و تحقیق پیرامون کیفیت تأثیرگذاری آن در تحقق کفر، ضروری به نظر می‌رسد. نوشتار پیشِ‌رو با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای به کیفیت تأثیر گذاری شک در الوهیت و رسالت، در تحقق کفر پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است که شک در الوهیت و رسالت به استناد روایات معتبر به لحاظ ثبوتی موجب کفر می‌شود. با این حال، تکفیر شاکّ به لحاظ اثباتی تنها در صورتی مجاز است که فرد شاک اقدام به انکار الوهیت یا رسالت کند. بنابراین تا زمانی که فرد شاک، دست به انکار الوهیت یا رسالت نزند، تکفیر نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها