واکاوی نقش و سهم عقل در اصول فقه با تأکید بر اندیشه اصولی علامه جوادی آملی رهیافتی بر اصلاح ساختار دانش اصول فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فقه رسانه؛ سطح 4، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.

چکیده

یکی از منابع معرفتی که اصولیون معرفی کرده‌اند و در ساختار این دانش جایگاه مختص به خود را دارد، عقل است؛ لکن آن‌چنان که شایسته و بایسته بود، نه در نقش عقل و نه در سهم آن در دانش اصول، کاربست شایان توجهی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه برای ارتقای فقه باید اصول را تقویت کرد و برای تقویت اصول لازم است نقش و جایگاه عقل در اصول فقه تقویت شود. استاد جوادی آملی بر این باور است که دربارۀ عقل از دو جهت راه صواب پیموده نشد. یکی از جهت نقش، زیرا عقل سراج است، نه صراط؛ پس هرگز برای عقل شأنی جز کشف حکم نیست. بر این اساس ذکر عقل در کنار دو منبع احکام الهی، یعنی کتاب و سنت، خلط بین سراج و صراط است. دیگری از جهت بی‌مهری به عقل که در دانش اصول به صورت متناسب بدان پرداخته نشده و به سهم کارآمدی آن توجهی نشده است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است که با تأکید بر دیدگاه استاد در خصوص نقش و سهم عقل در اصول فقه، زمینه‎ای برای اصلاح ساختار و تبویب دانشی به مراتب عمیق‌تر و کارآمد‌تر از اصول فقه کنونی فراهم آید.

کلیدواژه‌ها