کلیدواژه‌ها = مرد بودن قاضی
شریعت و قضاوت بانوان

دوره 2، شماره 4، مهر 1394، صفحه 53-78

محمد علی قاسمی