شریعت و قضاوت بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار

چکیده

در این مقاله به بررسی و تحقیق درباره شرط مرد بودن قاضی از دیدگاه فقه‏ ‏پرداخته شده است. پس از تبیین مقدمات و پژوهش در منابع معتبر شریعت مقدس اسلام و کاوش در سخن و دیدگاه فقیهان، به این نتیجه دست می‏یابیم که مرد بودن قاضی‏ منصوب یکی از شرایط حتمی و اساسی احراز این منصب است. در نتیجه قضاوت بانوان به عنوان ‏قاضی، منصوب مشروعیت تکلیفی و صحت وضعی نخواهد داشت؛ اما بانوان در صورت رضایت دو طرف تنازع و با در نظر گرفتن شرایط دیگر، می‏توانند به عنوان ‏قاضی تحکیم انتخاب و حکم نمایند. بنا بر دلیل‏های ارائه شده در این مقاله، پذیرش‏ قضاوت بانوان به عنوان قاضی منصوب، از سوی برخی از معاصران، نقد و بررسی خواهد شد و بر اساس ادله شریعت، قضاوت آنان را به عنوان قاضی تحکیم می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها