کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
بررسی فقهی ـ حقوقی ماهیّت اختلاس

دوره 4، شماره 7، فروردین 1396، صفحه 151-169

مهدی مقدادی داودی