نویسنده = احسان عابدین‌پور
واکاوی فقهی ضمان پزشک در برداشت اعضا

دوره 5، شماره 9، فروردین 1397، صفحه 171-205

احسان عابدین‌پور