نویسنده = نفیسه روشن‌بین
ماخذشناسی فقه و اخلاق

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 249-266

عزّت ملَمعی خوزانی؛ نفیسه روشن‌بین