نقدی بر تلقّی مشهور از اطلاق مقامی و بیان مقدّمات حکمت در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه اصول فقه مرکز فقهی ائمه اطهار

2 پژوهشگرحوزه علمیه قم

چکیده

اطلاق از جمله مباحث علم اصول است که کاربرد فراوانی در علم فقه دارد. اطلاق خود دارای دو نوع لفظی و مقامی است. گرچه در کتب اصولی مباحث مفصّلی در مورد اطلاق لفظی آمده است؛ امّا اطلاق مقامی آنچنان که شایسته است، مورد بحث واقع نشده است. تنها تعریفی که در مورد اطلاق مقامی یافت شد توسط شهید صدر ارایه شده بود. با توجّه به کمبودی که در باب اطلاق مقامی وجود دارد، ارایه تحقیقی جامع در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای صورت گرفت، مشخّص شد که تعریف ارایه‌شده توسط شهید صدر جامع همه موارد اطلاق مقامی نیست؛ به همین دلیل اطلاق مقامی این‌گونه تعریف می‌شود که «یک قیاس استثنایی و قرینه‌ای خاص است که در آن از عدم بیان متکلّم، عدم وجود مؤنه زاید و لو به نحو عنصری مستقل در کلام نتیجه گرفته می‌شود». همچنین به دست آمد که اجرای اطلاق مقامی، همانند اطلاق لفظی نیازمند کامل‌شدن مقدّمات حکمت، یعنی اثبات در مقام بیان‌بودن و عدم ورود قید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها