بررسی موضوعی مراد از رکعت در مسائل فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزة عملیه

چکیده

از ‌جمله مفاهیم بسیار کاربردی در احکام نماز، مفهوم شرعی رکعت است. فهم معنای شرعی اصطلاحی رکعت در مسائل گوناگونی از نماز، همچون قاعدة من أدرک و شک در رکعات نماز تأثیر بسزایی دارد. دیدگاه‌های مختلفی در تبیین معنای شرعی رکعت وجود دارد که مستفاد از قراین و روایات وارد‌شده در مسائل نماز هستند. برخی رکعت را به اتمام رکوع می‌دانند، عده‌ای دیگر رکعت را به انجام سجدتین، گروهی گفتن ذکر را نیز لازم می‌دانند و بعضی دیگر از فقها سر برداشتن از سجده را نیز در مفهوم رکعت دخیل می‌دانند. در نوشتار پیش‌رو پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی رکعت، به بیان اقوال گوناگون و ادلة هر‌کدام پرداخته شده و سپس با نقد و بررسی اقوال، در‌نهایت قول چهارم مبنی بر لزوم تحقق سر برداشتن از سجده در تحقق رکعت، به دلیل اشکالات وارده بر سه قول اول و شواهد و روایات مختلف مؤید این قول،  اختیار می‌شود.

کلیدواژه‌ها