بررسی لزوم یا عدم لزوم حفظ استطاعت مالی در صورت فقدان استطاعت غیرمالی در حج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزة علمیه

چکیده

 یکی از شروط وجوب حج، استطاعت و یکی از اقسام آن استطاعت مالی است. هرچند برخی احکام در این شرط توسط عرف یا حتی عقل قابل درک است؛ اما از‌آنجاکه اصل تأسیس این شرط توسط شارع متعال بیان شده ‌است، در وهلة نخست معیار کلمات شارع متعال است. یکی از مسائل مهم در استطاعت مالی، لزوم حفظ یا عدم لزوم حفظ آن در صورت نبود شروط دیگر استطاعت است. برای لزوم حفظ استطاعت مالی به ادله‌ای مانند اجماع، عقل، وجوب حفظ مقدمات مفوته، لزوم لغویت تشریع وجوب حج، ظهور ادلة استطاعت، اخبار و... استدلال شده ‌است. در مقابل برای عدم وجوب حفظ استطاعت مالی نیز به ادله‌ای مانند جزء العلة بودن استطاعت مالی، فعلی بودن استطاعت و... استدلال شده ‌است. در این نوشتار از روش کتابخانه‌ای بهره برده‌ایم و با توجه به ادلة لزوم تقدیم حج، صرف تحصیل استطاعت مالی در حفظ آن کافی است و تحقق شروط دیگر استطاعت لزومی ندارند.

کلیدواژه‌ها