اصول اقتصاد مقاومتی از منظر امیرالمؤمنین و فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری قرآن و مستشرقان جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

اقتصاد مقاومتی شکلی از نظام اقتصادی اسلام است و ایده آن‌که مبتنی بر مبنای نورانی فقه اسلامی و روایات پیشوایان معصوم7 می‌باشد توسط مقام معظم رهبری به جهت رفع مشکلات اقتصادی ایران، ارائه گردید و با تأکید بسیار دقیق بر نیروها و توان درونی جامعة اسلامی، راه حلّی برای رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال ارائه می‌دهد که در کوتاه‌مدت برای از بین بردن بحران‌ها، و در درازمدت برای تقویت بنیه‌های اقتصادی جامعه اسلامی مناسب باشد و با تکیه بر آن می‌توان از مشکلات عصر حاضر رهایی یافت. نگارنده در مقاله پیش رو با روش اسنادی ـ تحلیلی سعی کرده است تا با الهام‌گیری از فقه پویای شیعه، سخنان و سیره امیرالمؤمنین علی7 برای تحقق نظریه اقتصاد مقاومتی، اصول و راهکارهایی را که در پایداری و بقای جامعه تأثیر بسزایی دارد، از جمله نفی ضرر به دیگران، قدم نهادن در مسیر عزّت و استقلال جامعه اسلامی و پیمودن راه عدالت اجتماعی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها