آسیب به سلامت روانی و مسئلة تعیین ارش؛ پردازش فقهی ـ حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.

چکیده

موضوع این مقاله دربارة بررسی مبانی فقهی مشروعیت تعیین ارش در خصوص انواع صدمات و اختلالات روانی‌کمتر از جنون است که ممکن است در پی سوانح و حوادث گوناگون، بر انسان عارض ‌گردد. به نظر می‌رسد که اگر اختلالات روانی، از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنایت نباشد، ارشِ عوارض مزبور، جداگانه ثابت بوده و معیار ضمان نیز استناد عرفی جنایت است. از منظر حقوقی نیز با توجه به ثبوت ارکان مسئولیت مدنی، جانی متعهد به جبران خسارات ناشی از اختلالات روانی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها