بررسی وثاقت احمد‌بن‌محمد‌بن‌یحیی العطار از منظر استاد شب‌زنده‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مدرسه ی فقهی امام محمد باقر علیه السلام

چکیده

احمد‌بن‌محمد‌بن‌یحیی العطار از راویان معروفی است که با وجود نداشتن اصل و کتاب، در بسیاری از اسناد واقع در کتب اربعة حدیثی شیعه و همچنین کتاب‌های شیخ صدوق واقع شده است. او در کتب رجالی اصلی شیعه به صورت خاص توثیق نشده است؛ از این رو برای تصحیح روایات یادشده باید به توثیقات عامی که راجع به او مطرح شده است، تمسک جست. در نوشتار پیش رو با روش تحلیلی ـ اجتهادی و با بهره‌گیری از مباحث استاد شب‌زنده‌دار، نگارنده به بررسی دوازده توثیق عام که راجع به این راوی، پرداخته است و پس از بررسی‌های لازم توسط ایشان، پنج وجه را برای اثبات وثاقت ایشان قبول شده است که عبارت‌اند از: ترضی شیخ صدوق، نیاز نداشتن به توثیق خاص به دلیل اشتهار، توثیق شهید ثانی، اعتماد اصحاب به طریق مشتمل بر او، وجود راوی در طریق برخی از راویان که علامه آن طریق را صحیح دانسته است.

کلیدواژه‌ها