محرمانگی اسرار بیماران در آینۀ فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.

چکیده

بی‌گمان حریم خصوصی یکی از مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که از زوایای مختلف می‌توان به بررسی و پژوهش در آن پرداخت. یکی از موضوعات حریم خصوصی، محرمانگی اسرار بیماران است که در مباحث اخلاق پزشکی مورد توجه است و احکام فقهی آن نیز به سبب گستره ابتلا و فراگیری، اهمیتی ویژه دارد و نیازمند بررسی فقهی جدی است. در راستای بررسی این پرسش و فرضیه، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده می‌شود تا با تحلیل به روش استنباطی و اجتهادیِ داده‌ها، احکام گوناگون محرمانگی پزشکی روشن شود؛ به این نیت که بایدها و نبایدهای فقهی و وظایف پزشکان و کادر درمانی در این زمینه تبیین قابل اطمینانی یابد. دلایل عامی چون ممنوعیت خیانت در امانت، ادلۀ حرمت تجسس، نشکستن سوگند پزشکی و دلیل‌های خاصی مانند آیۀ حرمت افشای راز و روایات معتبر بر تحریم افشای اسرار بیماران دلالت دارند و حکم آن را در زوایای گوناگون روشن می‌کنند.

کلیدواژه‌ها