بررسی فقهی خریدوفروش خون بند ناف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری از جامعة المصطفی العالمیة و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع). ghasemimohammad110@gmail.com

چکیده

امروزه خون بند ناف یکی از منابع غنی سلو‌ل‌های بنیادی است که به دلایل گوناگون و مزایای فراوان، بهره‌گیری از آن در درمان برخی بیماری‌های دشواردرمان، در اولویت قرار دارد؛ ازاین‌رو دارای مالیت و ارزش بسیاری خواهد بود. براین‌اساس این پرسش جدی طرح می‌شود که آیا خریدوفروش خون بند ناف جایز است و وجوه توجیه خریدوفروش آن چیست؟ با بررسی ادلۀ فقهی و تحقیق در مسئلۀ خریدوفروش اشیای نجس می‌توان حکم بیع این فراوردۀ باارزش را مشخص کرد. بررسی این پرسش و فرضیه، در وهلۀ نخست با موضوع‌شناسی و در مرحلۀ بعد با شناسایی حکم معاملات اشیای نجس و عناوین مجوزه و نقد و تحلیل اجتهادی ادله صورت می‌گیرد. با بررس ادلۀ حرمت استفاده و خریدوفروش خون این نتیجه به‌دست می‌آید که خریدوفروش خون بند ناف به دلیل مالیت و فواید فراوان آن، هیچ اشکال و مانعی ندارد و بیع و استفاده‌های درمانی و علمی از آن جایز است و همۀ دلایل منع بیع خون ناظر به صورتی است که خون منفعت عقلایی و شرعی نداشته باشد و به نیت استفاده در خوردن و آشامیدن و منافع حرام معامله شود. بنابراین ادلۀ منع شامل بیع خون بند ناف نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها