کلیدواژه‌ها = امر مشتبه
قاعدة قرعه و گسترة آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 76-97

علی سعیدی؛ مهدی اخلاصی