کلیدواژه‌ها = کراهت
قاعده تسامح در ادله سنن

دوره 3، شماره 6، مهر 1395، صفحه 6-33

محمدجواد فاضل لنکرانی