کلیدواژه‌ها = منفعت
قاعده تناسب منفعت و مسئولیت

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 93-109

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد نوذری