نویسنده = مجتبی صبوری
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد سیاق در فقه القرآن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 134-158

مجتبی صبوری