اعضای هیات تحریریه

 • سیدجواد حسینی خواه
 • حمید ستوده
 • محمدجعفر طبسی
 • سیدعلی علوی قزوینی
 • ابوالقاسم علیدوست
 • محمدجواد فاضل لنکرانی
 • محمدرضا فاضل کاشانی
 • محمد قائنی
 • محمدعلی قاسمی
 • محمدمهدی مقدادی
 • سیدمحمد نجفی یزدی

مدیر مسئول

محمد جواد فاضل لنکرانی

رئیس مرکز فقهی

fazellankaranimarkazfeqhi.com

سردبیر

علی نهاوندی

مرکز فقهی

a.nahavandimarkazfeqhi.com

اعضای هیات تحریریه

سید جواد حسینی خواه

معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

sj.hoseinigmail.com

محمدجعفر طبسی

مدیر گروه

m.tabasimarkazfeqhi.com

سید علی علوی قزوینی

دکترای حقوق

a.alavimarkazfeqhi.com

ابوالقاسم علیدوست

استاد خارج حوزه

a.alidoostmarkazfeqhi.com

محمد جواد فاضل لنکرانی

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)

fazellankaranimarkazfeqhi.com

محمدرضا فاضل کاشانی

مدیر مرکز فقهی

fazelkashanimarkazfeqhi.com

محمد قائنی

استاد خارج حوزه

m.ghaenimarkazfeqhi.com

محمدعلی قاسمی

مدیر گروه فقه پزشکی

ma.ghasemimarkazfeqhi.com

محمدمهدی مقدادی

مشاور رئیس مرکز

m.meghdadimarkazfeqhi.com

سید محمد نجفی یزدی

استاد خارج حوزه

m.najafimarkazfeqhi.com