نویسنده = رضا پورصدقی
تعداد مقالات: 1
1. جزئیت عمل مستحبی در واجبات

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 116-135

رضا پورصدقی