نویسنده = حامد شریفی‌نسب
تعداد مقالات: 1
1. آثار و نتایج فقهی مسئلۀ قرائات مختلف آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-176

حامد شریفی‌نسب