کلیدواژه‌ها = گناهان صغیره
ملاک شرعی و فقهی گناهان کبیره و آثار آن

دوره 4، شماره 8، مهر 1396، صفحه 9-38

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻰ