کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی فقه
تحلیل جامعه‌شناختی ادوار فقه

دوره 8، شماره 16، مهر 1400، صفحه 11-50

قاسم ابراهیمی پور