کلیدواژه‌ها = مراد امام
نقل به معنا در روایات

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 6-29

محمدجواد فاضل لنکرانی