کلیدواژه‌ها = خیارات
تأملی فقهی در بورس

دوره 2، شماره 4، مهر 1394، صفحه 157-184

سید صادق طباطبایی