کلیدواژه‌ها = موضوع مستنبط
کاربست روش معناشناسی فقهی در موضوع هنر

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 75-104

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده