نویسنده = ������������ ������ ����������
بررسی ارث زوجه از حق خیار متعلق به زمین

دوره 8، شماره 16، مهر 1400، صفحه 133-145

محی الدین قویدل