نویسنده = ������������ �������������� ��������
جستاری در مسئولیت کیفری تولید بازی‌های رایانه‌ای منفی

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 11-32

مهدی چگنی؛ طه زرگریان؛ اکبر دوگانی آغچقلو