نویسنده = محمد فائزی
نقدی بر تلقّی مشهور از اطلاق مقامی و بیان مقدّمات حکمت در آن

دوره 9، شماره 18، مهر 1401، صفحه 73-96

محمد فائزی؛ سعید سبوئی جهرمی


قاعده تناسب منفعت و مسئولیت

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 93-109

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد نوذری