نویسنده = ��������������������� ��������
آثار و نتایج فقهی مسئلۀ قرائات مختلف آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 159-176

حامد شریفی‌نسب