نویسنده = حسن کامران
قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 98-124

حسن کامران؛ زهرا امیری‌فرد