نویسنده = سید محمد نجفی یزدی
تأملی در حجیت خبر موثق

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 195-228

سید محمد نجفی یزدی