نویسنده = مهدی مقدادی داودی
جایگاه اصل مقابله ‌به ‌مثل در مقاومت اسلامی

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 107-127

مهدی مقدادی داودی؛ سید جواد حسینی خواه


کاربست قاعدة نفی سبیل در نظام ارتباطی با تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 145-163

مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی


تحلیل فقهی ماهیت «افساد فی الارض» از منظر فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، مهر 1396، صفحه 141-162

مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی