نویسنده = رضا پورصدقی
تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 53-72

حمید ستوده؛ رضا پورصدقی


قاعده تناسب منفعت و مسئولیت

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 93-109

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد نوذری


جزئیت عمل مستحبی در واجبات

دوره 3، شماره 6، مهر 1395، صفحه 116-135

رضا پورصدقی