نویسنده = میرتقی حسینی گرگانی
شیوه‌های متمایز جبران خسارت مالی نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حنفیه

دوره 9، شماره 17، فروردین 1401، صفحه 59-80

سید جواد حسینی خواه؛ حوریه خدایی؛ میرتقی حسینی گرگانی